Debrecen Hotels

Ösztöndíjprogram: tehetséges diákokat keres a Debreceni Nemzetközi Iskola

  2022 nov 02 / #debrecen
Google ads
Google ads

Debrecen önkormányzata pályázatot hirdet a Debreceni Nemzetközi Iskola ösztöndíjprogramjában való részvételre a 2023/2024. tanévtől.

A 2019-ben alapított ösztöndíj a Debreceni Nemzetközi Iskola képzési programjaiban való részvétel támogatására tehetséges vagy kimagasló eredményt elért debreceni diákok számára. A 2022/23-as tanévben 10 ösztöndíjas tanulója van az intézménynek.

Az ösztöndíjprogram célja, hogy a pénzügyi támogatás révén lehetőséget teremtsen a Debreceni Nemzetközi Iskola képzési programjaiban az adott program befejezéséig történő részvételre azon tehetséges vagy kimagasló eredményt elért, 10-17 év közötti életkorú debreceni diákok számára, akik családjának anyagi helyzete ezt nem tenné lehetővé.

AZ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM CÉLJA

Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján nyújtott pénzügyi támogatás révén lehetőséget teremtsen a Debreceni Nemzetközi Iskola (angol nevén International School of Debrecen, a továbbiakban: Intézmény) képzési programjaiban az adott program befejezéséig történő részvételre azon tehetséges vagy kimagasló eredményt elért, 10-17 év közötti életkorú debreceni diákok számára, akik családjának anyagi helyzete ezt nem tenné lehetővé.

Pályázható évfolyamok a 2023/2024. tanévre vonatkozóan:

általános iskola 3. évfolyamától középiskola 10. évfolyamáig.

A frissen átadott debreceni magániskolába íratta gyerekét Debrecen polgármestere

A támogatási folyamat szereplői:

Támogató: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Intézmény: Debreceni Nemzetközi Iskola, International School of Debrecen

Támogatott: a támogatás segítségével az Intézmény képzési programjában részt vevő tanuló

Pályázó, Kedvezményezett: a Támogatott szülője vagy törvényes képviselője, aki a pályázati anyagot benyújtja, és aki helyett a térítési díjakat a Támogató közvetlenül fizeti meg

 

A TÁMOGATÁS MÓDJA

Az ösztöndíjprogram keretében a Támogató pénzbeli támogatást nyújt a Kedvezményezett számára oly módon, hogy az Intézmény képzési programjával kapcsolatban felmerülő térítési díjak az egy főre eső nettó összjövedelem figyelembe vételével a teljes vagy részleges (75 vagy 50 %-os mértékű) összegét (tandíj, iskolabusz, étkezés, egyéb kiadások) a Kedvezményezett helyett közvetlenül megfizeti az Intézmény részére az adott képzési program (Primary Years Programme, Middle Years Programme, Diploma Programme) teljes hátralévő időtartamára vonatkozóan. Az adott képzési program befejezése után a következő képzési programba való bekapcsolódás esetén új pályázatot szükséges beadni. A támogatás összege magában foglalja a támogatással kapcsolatban felmerülő adó- és járulékkötelezettségek összegét is, amelyet a Támogató közvetlenül az érintett hatóság részére fizet meg.

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA, FELTÉTELEI

Pályázati feltételek 2022:

– a támogatandó tanuló és a vele egy háztartásban élő szülője/törvényes képviselője egyaránt magyar állampolgárok;

– a támogatandó tanuló és a vele egy háztartásban élő szülője/törvényes képviselője legalább egy éve debreceni állandó lakóhellyel rendelkeznek;

– a támogatandó tanuló a pályázat benyújtásának időpontjában debreceni oktatási intézmény diákja;

– a támogatandó tanuló a pályázat benyújtásának évében betölti legalább a 10. életévét, de nem tölti be a 18. életévét,

– a támogatandó tanulóval egy háztartásban élők egy főre eső nettó összjövedelme a benyújtást megelőző 3 naptári évben nem haladja meg az alábbiakat:

A támogatandó tanulóval egy háztartásban élők egy főre eső nettó havi jövedelme A támogatás mértéke az összes kiadás %-ában
250.000,- Ft alatt 100 %
250.001,- Ft – 300.000,- Ft között 75 %
300.001,- Ft – 400.000,- Ft-ig 50 %

– a támogatandó tanuló az Intézmény szabályzata szerint a következő képzési programok valamelyikében történő részvételre jogosult: Primary Years Programme, Middle Years Programme, Diploma Programme.

A pályázat benyújtásának nem feltétele az angol nyelvtudás bizonyítvánnyal történő igazolása, azonban életkortól függően az Intézmény beiratkozási feltételként előírhatja bizonyos szintű angol nyelvtudás meglétét, továbbá az angol nyelvtudás a benyújtott pályázat értékelésekor előnyt jelenthet. Az értékelési folyamat során az angol nyelvtudás felmérése is megtörténik.

Az ösztöndíjprogramból támogatást nem kaphat, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója

– az Intézménynek, vagy az Intézmény fenntartójának dolgozója,

– a támogatás odaítélésének folyamatában személyesen részt vesz,

– nem felel meg a pályázati feltételeknek.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A támogatást a Támogató pályázati eljárás keretében ítéli oda.

A pályázaton magyar nyelven kitöltött pályázati adatlap benyújtásával lehet részt venni.

A pályázati adatlap mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

Jogosultságot igazoló dokumentumok:

– külön íven szerkesztett nyilatkozat a jogosultsági feltételekről és a kizáró okokról;

– a támogatandó tanulóval egy háztartásban élő személyek részéről az erre feljogosított állami szerv által a megelőző 3 naptári évre vonatkozóan kibocsátott, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás (Nemzeti Adó– és Vámhivatal; Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, stb.)

– a támogatandó tanuló és a vele egy háztartásban élő személyek lakcímet igazoló hatósági igazolványának lakcímet igazoló oldala másolata.

Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok:

– iskolai bizonyítvány(ok) másolata(i);

– megyei, országos, nemzetközi tanulmányi, művészeti vagy sportversenyeken vagy egyéb versenyen elért eredményt igazoló irat/oklevél, amennyiben ilyen rendelkezésre áll;

– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, amennyiben ilyen rendelkezésre áll;

– a gyermek kötelező védőoltásaira vonatkozó adatokat tartalmazó egészségügyi kiskönyv/oltási könyv másolata;

– a gyermek által írt motivációs levél;

– 2 db ajánlólevél a támogatandó tanulóról olyan személyektől, akik a tanuló tehetségét közvetlenül is ismerik (pl. tanára, edzője stb.);

– a gyermek kibontakozását támogató személyek, kapcsolatok, körülmények rövid írásos bemutatása a szülők által.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE, HATÁRIDEJE

A pályázati adatlapot és annak mellékleteit Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzőjének címezve egy példányban kell benyújtani, postai úton Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfelügyeleti Osztálya címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). A borítékon fel kell tüntetni a „Debreceni Nemzetközi Iskola ösztöndíjpályázat” megjelölést.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban telefonon információ kérhető: technikai kérdésekben az 52/517-859 telefonszámon, illetve szakmai kérdésekben az osztondij@isd.debrecen.hu email címen.