Debrecen Hotels

Ennyit fordít idén Debrecen szociális kiadásokra, kultúrára, oktatásra

  2018 feb 20 / #debrecen
Google ads
Google ads

Komolay Szabolcs alpolgármester tartott sajtótájékoztatót a szociális, kulturális és oktatási ágazatról a költségvetés tekintetében 2018. február 20-án.Mint fogalmazott, 2018 Debrecen számára a léptékváltás éve lesz. Ebben az évben hozzákezdünk mindannak a felépítéséhez, amely Debrecent európai értelemben vett régióközponttá, új centrummá teszi. Egyidejűleg több mint 100 fejlesztés zajlik majd, amelynek jórésze a szociális, kulturális és oktatási ágazatokat érinti.

Lássuk a számokat:

2018
Szociális, gyermekjóléti ágazat: 3,05 Mrd Ft
Köznevelési ágazat: 4,50 Mrd Ft
Kulturális ágazat: 2,98 Mrd Ft

I. Szociális, gyermekjóléti ágazat

A szociális és gyermekjóléti intézmények vonatkozásában a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzata 3,05 Mrd Ft. A 4 intézmény működtetéséhez szükséges önkormányzati forrás 1,115 millió Ft.

Stabilan és biztonságosan működtetjük intézményeinket:

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 384,5 millió Ft

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 115,6 millió Ft

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye  1 241    millió Ft

DMJV Városi Szociális Szolgálat 1 309    millió Ft

A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjának felépítésének várható időpontja 2018. december 31., a fejlesztéshez nyert támogatási összeg 541 millió Ft.  Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a kiviteli tervek véglegesítése lezajlott. A jogerős építési engedély megszerzése, és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megtörtént.  Az intézmény kivitelezési munkái hamarosan elkezdődnek, melynek várható időtartama egy év.

A DMJV Városi Szociális Szolgálat és a DMJV Idősek Háza szociális intézmények beolvadással történő egyesítése racionálisabb gazdálkodást tesz lehetővé.

A Városi Szociális Szolgálat Pallagi úti telephelyén működő bentlakásos intézmény fejlesztése érdekében arról döntött a városvezetés, hogy az épület helyiségről – helyiségre, épületszárnyról – épületszárnyra történő módszeres, teljeskörű felújítására kerül sor, illetve 20 millió forintot is biztosított az intézmény számára ágybeszerzés céljára. Első körben az elmúlt évben a demens részleg kialakítása és az épületrész felújítása valósult meg. Az ágybeszerzés keretében 30 db elektromos ápolási ágyat (matraccal és védőhuzattal együtt), 81 db kórházi, szanatóriumi ágyat (mechanikus, emelhető fejrésszel, matraccal és védőhuzattal együtt), továbbá 2 db menekítő széket vásárolt az intézmény.

2018. évben várhatóan az épület II. emeletének jobb oldali szárnya újul meg. Az idei felújításokra a költségvetésben 60 millió Ft szerepel.

A DMJV Városi Szociális Szolgálat szociális alapszolgáltatásokat nyújtó telephelyei 5 benyújtott TOP pályázatban érintettek. 5 telephely fejlesztése valósul meg, összesen 691 millió Ft összegből.

Az idősek nappali ellátása alapszolgáltatás térítésmentes biztosítása a Városi Szociális Szolgálatnál várhatóan bevétel kiesést fog eredményezni, melyet pótolni szükséges.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 12 tagintézményében 1164 kisgyermek ellátását biztosítja. A tagintézmények felújítása, energetikai korszerűsítése érdekében valamennyi tagintézményt érintően nyújtott be pályázatot az Önkormányzat.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye feladatainak bővítését a fenntartó saját forrásból valósította meg 2017. évben. Az intézmény működteti a katasztrófa helyzet miatt lakhatatlanná vált lakások lakóinak azonnali elhelyezésére szolgáló krízislakásokat és új családok átmeneti otthonának kialakítására is sor került, így a 26 férőhelyes Mester utcai intézmény mellett további 34 férőhelyen tudják biztosítani a rászoruló családok elhelyezését a Böszörményi úti épületben. Az új szolgáltatások működtetési költségeit a 2018. évi költségvetésben is biztosítja a város.

Az Önkormányzat, egyes kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatainak civil és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében tesz eleget. 2017. évben az ellátási szerződésekre fordított összeg 5 millió forinttal emelkedett az azt megelőző évhez viszonyítva. Az összesen 41 milió Ft támogatást 2018. évben is biztosítja a feladatok ellátására az Önkormányzat. A támogatott szervezetek fontos szerepet játszanak a város szociális ellátórendszerében, évek óta kiváló színvonalon látják el feladataikat.

A hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítására rendelkezésre álló forrás szintén emelkedett az elmúlt évben. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja 2017. évben 4.500.000.- támogatásban részesült az étkeztetés biztosítására, mely 500.000.- Ft -tal magasabb összeg volt a 2016. évi támogatásnál. A hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetése nem kötelezően ellátandó feladat, de megvalósítását az Önkormányzat 2018. évben 5.000.000.- Ft-tal támogatja támogatási szerződés keretében, mely ismét 500.000.- Ft emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva.

A hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetésére 2018. évben tervezett összeg 3.000.000.- Ft.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra idén 7.200.000.- Ft került tervezésre.

II. Köznevelés

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 33 óvodát tart fenn, ahol 263 gyermekcsoportban közel 6200 óvodás korú gyermek óvodai nevelését végzik a szakemberek.

Óvodák fenntartására a költségvetésben 4,5 milliárd forintot különítettünk el. Ebben az összegben benne van a béremelés fedezete is, ugyanakkor a gyermekétkeztetés előirányzata a Debreceni Intézményműködtető Központ költségvetésébe került át.  A 33 óvoda dologi kiadásai között 25 millió Ft összegben beruházási kiadások is szerepelnek.

Önként vállalt feladatként beterveztük az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása címén 5 tanuló ösztöndíjának fedezetét is 2018. évre 420.000.- Ft összegben. Az ösztöndíj az érintett tanulóknak 5 éves időtartamra jár.

A Tóth Árpád Gimnáziumban folyó Nemzetközi Érettségi Diploma program megvalósítására 2018. évben 10 millió forintot különítettünk el. Az önkormányzati támogatás a Debreceni Tankerületi Központtal kötött támogatási szerződés alapján kerül folyósításra.

III. Kulturális ágazat

A városi költségvetésben idén több forrás áll rendelkezésre kulturális célokra, mint tavaly. Kulturális feladatokra csaknem 250 millió forinttal több jut.

2017:  2,734 Mrd Ft,

2018:  2,981 Mrd Ft

Előadóművészeti szervezetek

Az előadó-művészeti szervezetek támogatása 1.003.200.000 Ft, melyen belül a nemzeti és kiemelt zenekarok és énekkarok támogatása jelentősen 160 millió forinttal növekedett az előző évi állami támogatáshoz viszonyítva.

Ezt az összeget már tavaly is megkapta a Kodály Filharmónia Debrecen , de csak évközben, kiegészítő támogatásként. Ebben az évben viszont már beépült az éves finanszírozásukba.

A Csokonai Színház a 2018/2019-es évad teljes egészét a kőszínház épületében tudja játszani, a felújítás várhatóan 2019. november végén indul. A Csokonai Színház 8 millió forinttal több állami támogatásban és 45 millió forinttal több önkormányzati támogatásban részesül 2018-ban.

A Vojtina Bábszínház részére 1 millió forinttal több állami, és közel 30 millió forinttal több önkormányzati támogatás lett tervezve.

Közgyűjtemények, közművelődés

A könyvtári, közművelődés és múzeumi feladatok támogatása 570.197.704 Ft, melyből a könyvtár támogatása 276.000.000 Ft, míg a múzeum támogatása 160.100.000 Ft. Továbbá a kistelepülési könyvtári feladatok ellátására kapott 41.407.880 Ft támogatás ebben az évben is az eredeti előirányzatok között szerepel a tavalyi évhez hasonlóan. Ezt az összeget biztosítani kell a Méliusz Juhász Péter Könyvtárnak.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár – a Kult. tv módosítását követően- megyei hatókörű városi könyvtár lett, az államtól erre a feladatra kapott támogatása 40 millió Ft-tal emelkedett. Országos szinten is elismert intézmény szakmai munkájában egyszerre van jelen a hagyományok megőrzése, a helyi értékek archiválása és a 21. sz. innovatív technológiai és szakmai fejlesztései. Minősített Könyvtári Cím birtokosa az intézmény. Állandó konzorciumi partnere a város TOP pályázatainak

A Déri Múzeum állami támogatása is a tavalyi évhez képest 10 millió Ft-al emelkedett.

A Debreceni Művelődési Központ finanszírozása nem változott a tavalyi évhez képest, megyei szintű módszertani központ szerepe erősödött az idén is birtokosa a  Minősített Közművelődési Címnek. Állandó konzorciumi partnere a város TOP pályázatainak

MODEM feladatainak bővítése

A Közgyűlés döntése alapján Déri Múzeum Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ tagintézménye által biztosított közfeladatok ellátását 2018. január 1. napjával átadta a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. számára, melynek értelmében 2018. január 1. napjával a MODEM Kft. létszámát 17 fővel növelte és ugyanennyivel csökkentette a Déri Múzeum közalkalmazotti létszámát. Mindezek alapján a MODEM Kft. finanszírozása is lényegesen növekedett 2018-ban az előző évhez képest.

2018-ban a MODEM Kft. tervezett kiállításai többek között:

Kinga Nowak: A tér dramaturgiája (már folyamatban, február 17-től); Helyi aktív építészet. Aektivátorok Velencéből, Várnai Gyula: Rewind, Zuzanna Janin: Az emlékezés rétegei, Madácsy István: Fekete lyuk, Keserű Károly: Körök, Global Control és Censorship. Az idei év kiemelt tárlata Heri Dono, Indonézia nemzetközileg is elismert művészének nagyméretű installációit mutatja be a MODEM 2. emeletén és a Baltazár téren.

Közművelődési feladatok

A közművelődési feladatokon az előző évhez hasonlóan megtervezésre kerültek a városi és városrészi rendezvények kiadásai, az önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok működéséhez kapcsolódó szakértői és művészi eseti megbízási díjak, valamint a kiadványok és debreceni programajánló támogatása. Szintén az előző évek költségvetései alapján került betervezésre a KEF pályázatok 2018. évi önrészének költségei, a kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények költségei, a Debreceni Egyetem és a Debreceni Nyári Egyetem támogatása, valamint a Kölcsey Ferenc ösztöndíj fedezete és az Antal-Lusztig-gyűjteménnyel kapcsolatos kiadások, és az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetését szolgáló közművelődési támogatások.

2016-ban közművelődési feladattá váltak a Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások, ez 2018-ban is hasonlóan működik.

2017-től a közművelődési feladatok közt szerepel az Európai Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei, ez 2018-ban is betervezésre került. 2018-ban is több emlékévet, évfordulót ünnepel a város, ezeknek a kiadási előirányzatai is betervezésre kerültek.

Gazdasági társaságok

Az önkormányzat non-profit gazdasági társaságai, így az érintett ágazatokhoz tartozók is, több önkormányzati támogatást kapnak.

2018 2017
Agóra Tudományos Élményközpont 135 millió Ft 129,9 millió Ft
Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Kft. 61 millió Ft 54,9 millió Ft
Főnix Rendezvényszervező Kft. 550 millió Ft 450,6 millió Ft

IV. Alapítványok, ösztöndíjak

Alapítványok támogatása: összesen 19.800.000 Ft.

Részletezve:

Alapítvány neve Támogatás összege
Alföld Alapítvány 10.000.000
Debrecen Kultúrájáért Alapítvány 2.500.000
Őrváros Debrecen Közalapítvány 5.000.000
Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 800.000
Hajdú-Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány 1.500.000

Díjak, ösztöndíjak:

1. Kölcsey Ferenc ösztöndíj  2.987.500 Ft

2. Békessy Béla sportösztöndíj  12.300.000 Ft

3. Cívis Talentum ösztöndíj  50 ezer Ft / hó / fő

Debreceni Nyári Egyetem támogatása:  1.000.000 Ft

V. Fejlesztések

2018-ban 6 óvodát és 11 bölcsődét fejlesztünk 4,35 milliárd forintból. Többek között a Boldogfalva Óvoda pallagi telephelyét, az Alsójózsai Kerekerdő Óvodát, a Mosolykert Óvodát, és a Nagyerdei Óvodát újítjuk fel, ahol a munkálatok jelenleg is zajlanak. A Gönczy Pál Utcai Óvodát tornaszobával bővítjük, emellett új óvodát építünk a Tócóvölgyben, és új bölcsődét a Postakertben. Korszerűsítjük a Károlyi Mihály utcai, a Karácsony György utcai, a Gáborjáni Szabó Kálmán utcai, valamint az Ősz utcai bölcsődéket, és eszközöket szerzünk be további bölcsődei intézmények részére.

2 óvodaépület, a Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének, valamint a Babits Mihály utcai telephelyének felújítása, valamint a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés 2017-ben lezárult, melyre 100 millió Ft-ot fordítottunk.

17 nevelési intézmény energetikai felújítását is elvégezzük 4,9 milliárd forintból. (Boldogfalva Óvoda székhelye, Görgey Utcai Óvoda, Debreceni Arany János Óvoda, Sinay Miklós Utcai Óvoda, Mosolykert Óvoda kismacsi telephelye, Karácsony György Utcai Óvoda, Szivárvány Óvoda, Közép Utcai Óvoda, Lehel Utcai Óvoda, Görgey utcai bölcsőde, Honvéd utcai bölcsőde, Zenede, Dózsa György Általános Iskola, Bocskai István Általános Iskola, Lilla Téri Általános Iskola, Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épülete, Jerikó utca 17.)  Itt a legnagyobb volumenű fejlesztés a Jerikó utca 17. szám alatti, egy óvodának, egy szakközépiskolának, egy közösségi háznak, egy könyvtárnak és egy kollégiumnak is helyet adó épületegyüttest érinti, amelyre 1,4 milliárd forintot költünk.

Debreceni Zenede: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Debrecen belvárosában található Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola (közismertebb nevén Zenede) épületének energetikai korszerűsítésére. A felújításra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül kerül sor. A pályázat során elnyert összeg bruttó 360 millió forint. A korszerűsítés során helyreállításra kerül az épület jelenleg leromlott állapotú homlokzata az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően. Az energetikai korszerűsítés célja, hogy az épület energiafogyasztásának minimalizálásával csökkenjenek az üzemeltetési költségek, melyet fűtéskorszerűsítéssel, nyílászárócserével, valamint hőszigeteléssel lehet elérni. Ezen kívül megújuló energiák felhasználásával (napelem, hőszivattyú) csökken az épületre vonatkozó üvegházhatást okozó gázok kibocsátása is. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, melynek lefolytatását követően 2018 első félévében elkezdődnek a felújítási munkálatok.

Csokonai Színház felújítása: A kormány 2017 októberében döntött arról, hogy a debreceni önkormányzat koordinálhatja a színház felújítását. A szükséges forrásokat időarányosan átutalták az önkormányzat részére. Az önkormányzat a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárást írja ki, amelynek időtartama négy hónap. A társulat a 2018/2019-es évadot még a színházban tölti, utána költözik ki a felújítás idejére.

Közösségi házak felújítása:

Csapókerti Közösségi Ház: A Csapókerti Közösségi Ház energetikai felújítása tervezett, valamint lehetőségünk nyílt a közösségi házzal egybeépült szociális szolgálat felújítására is. A szociális szolgálat felújítására irányuló pályázat jelenleg az előkészítési szakaszban van. Az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó tervek elkészültek, a szociális szolgálat terveinek a készítésére a közbeszerzési eljárás hamarosan elindul. Az energetikai korszerűsítés során lehetőségünk nyílik a gépészeti rendszerek felújítására, fűtéskorszerűsítésre, az épület homlokzati nyílászáróinak cseréjére, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítésére, a világítási rendszer korszerűsítésére és projektarányos akadálymentesítésre is. Előreláthatóan a projektek kivitelezése 2018-ban megkezdődhet.

Ondódi Közösségi ház: A TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhíváson belül „Az Ondódi Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt megvalósítására 46 millió forint forrás áll rendelkezésre. Az energetikai korszerűsítés során lehetőségünk nyílik a gépészeti rendszerek felújítására, fűtéskorszerűsítésre, az épület homlokzati nyílászáróinak cseréjére, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítésére, tetőszerkezetének felújítására, a világítási rendszer korszerűsítésére és projektarányos akadálymentesítésre is. Előreláthatóan a projektek kivitelezése 2018-ban megkezdődhet.

Tímárház: A Tímárházat a Debreceni Egyetemmel együttműködve EFOP pályázat keretében 130 millió forintos támogatásból újítjuk fel.

József Attila-telepi Könyvtár: A TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhíváson belül „A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt megvalósítására 26 millió forint forrás áll rendelkezésre. Az energetikai korszerűsítés során lehetőségünk nyílik a gépészeti rendszerek felújítására, fűtéskorszerűsítésre, az épület homlokzati nyílászáróinak cseréjére, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítésére, tetőszerkezetének felújítására, a világítási rendszer korszerűsítésére és projektarányos akadálymentesítésre is. Előreláthatóan a projektek kivitelezése 2018-ban megkezdődhet.

Kulturális intézményeket érintő nemzetközi és hazai támogatású pályázatok

2017. évben indult:

• TOP 6.9.1 program keretében „Közösségfejlesztő, képzési és felzárkóztatási programok megvalósítása Nagysándortelep-Vulkántelep városrészen”, célja a területen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítése, a szociális városrehabilitációs projekt kiegészítéseként. • TOP 6.9.2 program keretében Helyi identitás és kohézió erősítése tárgyában 6 támogatási kérelem került benyújtásra, Debrecen-Józsa, -Bánk, -Ondód városrészek és Debrecen 1-2-3 városrészekre.

2018. évben induló új projektek (nyertes pályázat esetén)

• ROHU CBC Incubator – „ Román-magyar határon átnyúló kulturális inkubátor az előadóművészek számára”, az Interreg V-A Románia-Magyarország Program tárgyú pályázati felhívásra

• ROHU EduCultCentre – „Román-magyar határon átnyúló Képzési Központ és Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára”, az Interreg V-A Románia-Magyarország Program tárgyú pályázati felhívásra